04 Th1

Đơn hàng hộp số mới nhất ( Ngày 17/10/2017)

a6bcb21b8ec5629b3bd4

Đơn hàng hộp số cho lò 15 W ( 17/4/2017 )

IMG_8220

Đơn hàng ống trao đổi nhiệt , hộp số lò hơi ( 16/3/2017)

IMG_8251

IMG_8192

Đơn hàng silo lọc bụi và ghi xích – kết hợp về chung cho khách ( 15/4/2017)

IMG_8246

Đơn hàng ngày ( 7/6/2017)

444

P1030705

IMG_0317

 

Leave a comment